HOKS

HOKS tarkoittaa henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa.

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen aloitetaan koulutuksen alussa. Suunnitelmia päivitetään opiskelun aikana.

Kaaviokuva opintopolusta.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisessa

  • tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen
  • suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii
  • suunnitellaan miten osaaminen osoitetaan
  • mitä ohjausta, tukea tai mahdollisia erityisen tuen toimia opiskelija tarvitsee
  • opintojen etenemisen aikataulu
  • laaditaan urasuunnitelma

Opiskelijan erityisen tuen tarpeen mukaan mietitään erilaisia tapoja toteuttaa koulutusta sekä oppimisen tukikeinot. Myös työelämässä oppimisen jaksojen tuki mietitään HOKSissa.

Opiskelijoilla on erilaisia tavoitteita: osa opiskelijoista suorittaa vain tutkinnon osan tai osia ja toisella tavoitteena voi olla koko tutkinnon suorittaminen. Opiskelupaikat sekä tavat hankkia osaamista oppilaitosympäristössä, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa, harrastuksissa tai esimerkiksi verkkoympäristöissä vaihtelevat eri opiskelijoilla. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittava aika vaihtelee opiskelijasta toiseen. Tähän vaikuttavat useat tekijät, kuten opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, oppimisvalmiudet ja mahdollisuudet opiskella myös koulujen loma-aikoina.

Henkilökohtaistaminen on opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan toimijoiden yhteistyötä. Henkilökohtaistamisesta vastaa oppilaitos. Lisäksi alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai edustajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijalle tehtävien henkilökohtaisten suunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen.

Työpaikan edustaja osallistuu henkilökohtaistamiseen silloin, kun opintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista (oppisopimus tai koulutussopimus) tai opiskelija osoittaa osaamistaan työpaikalla näytössä. Käytännössä tämä tarkoittaa työtehtävien suunnittelua ammattitaitovaatimusten mukaisesti, työn ohjaamista ja arviointia yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa.

KIIPULAN KÄYTÄNTÖ: Hoks lomakkeeseen suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa tutkinnon osan osaamisen hankkiminen, mahdollinen näyttö, aikataulutus ja ohjauksen käytännöt. HOKSissa sovitaan myös työpaikalla järjestettävästä erityisestä tuesta sekä käytännön järjestelyistä sen suhteen.