Palautteen antaminen

Opiskelijalle tulee antaa palautetta säännöllisesti koko työelämäjakson ajan. Palautteen perusteella opiskelija saa tärkeää tietoa kehittymisestään, mitä hän on oppinut ja mitä hänen pitää vielä oppia.

Palautteen ansiosta opiskelija oppii paremmin tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteitaan eli hänen itsearviointitaitonsa vahvistuvat. Palaute auttaa opiskelijaa tekemään sellaisia valintoja, jotka auttavat häntä tavoitteiden saavuttamisessa.

”Ohjaajana olet kuin tienviitta. 
Sinä ohjaat ja näytät parhaat reitit, 
mutta opiskelijan tehtävänä on löytää lopulta itse perille.”

Palautteen merkitys

 • Palaute ohjaa ja kannustaa oppijaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa
 • Palaute mahdollistaa toiminnan muuttamisen
 • Palaute tekee näkyväksi jo olemassa olevan osaamisen sekä puuttuvan osaamisen
 • Palaute kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja
 • Palaute vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja ammatillista kasvua
 • Palautekeskustelu on kaikkien osapuolien yhteinen ammatillinen kehittymis- ja kehittämistilanne

Palautteen antaminen

Parhaimpia oppimistilanteita ovat käytännön työtilanteet, joita arvioit yhdessä opiskelijan kanssa jälkikäteen. Palautteen ajoittaminen oikeaan aikaan on tärkeää. Kaikkea palautetta ei kannata antaa julkisesti. Keskeistä palautteen antamisessa oppimisen kannalta on se, että palautetta annetaan säännöllisesti ja annettu palaute perustellaan. Sovi jokaiselle viikolle palautteenantohetki, esim. joka perjantai klo 13. Näytä myös itse esimerkkiä: pyydä palautetta ohjaamisestasi ja kiitä saamastasi palautteesta. Anna palautetta myös opetushenkilöstölle.

Kun annat palautetta, huomioi että palaute

 • keskittyy tekemiseen, ei henkilöön ja hänen ominaisuuksiinsa
 • on selkeää ja perusteltua
 • kannustaa, vie oppimista eteenpäin
 • on oikea-aikaista, annetaan ilman viivettä
 • on säännöllistä ja vastavuoroista

Työpaikkaohjaaja nostaa esille opiskelijan vahvuudet ja onnistumiset kannustavalla ja motivoivalla palautteella. Hyvä palaute on rakentavaa ja realistista.

Palautteen avulla opiskelija rakentaa käsitystään itsestään ja omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan erilaisissa työtehtävissä. Nämä käsitykset auttavat häntä asettamaan tavoitteita ja löytämään kiinnostuksen kohteita omalta alaltaan. Tämä on opiskelijan urasuunnittelun tukemista. Opiskelija voi keskustella työpaikkaohjaajan kanssa koulutuksen jälkeisistä ammatillisista haaveista ja suunnitelmista.

Työpaikkaohjaaja voi kysyä opiskelijalta esimerkiksi seuraavanlaisia itsearviointikysymyksiä:

 • Missä asioissa onnistuit?
 • Onko sellaisia asioita, joissa tarvitset ohjausta ja tukea?
 • Millaista palautetta antaisit itsellesi?

Kun työpaikkaohjaaja antaa suullista palautetta, hän voi kirjoittaa tärkeimmät asiat muistiin tai opiskelija voi äänittää palautteen. Näin opiskelija voi kerrata myöhemmin saamaansa palautetta.

Palautteen antamisen muodot

 • Konkreettista opiskelijan oppimisen analysointia
 • Palaute sovittujen tehtävien suorittamisesta ja työyhteisössä toimimisesta sekä työpaikalle suunnitellun oppimisen toteutumisprosessista
 • Suullinen ja kirjallinen palaute
 • Palaute digitaalisissa ympäristöissä
 • Palautekeskustelun alussa puheenvuoro aina ensin opiskelijalle (itsearviointi)
 • Palautteen antotavoista sovitaan jakson alussa

Palautteen antamisen aikataulu

 • Alkuarviointi / osaamisen tunnistaminen > Opiskelijan motivointi
 • Väliarviointi > Mitä pitäisi vielä oppia
 • Loppuarviointi > Arviointilomake
 • Annetaan koko jakson aikana päivittäin / viikoittain
 • Loppupalaute koko jakson aikana tapahtuneesta oppimisesta sekä seuraavat tavoitteet oppimisen kehittymiselle

Työpaikkaohjaajan kannattaa antaa palautetta myös oppilaitokselle, jotta toimintaa ja opiskelijoiden työelämässä oppimista voidaan kehittää.

Opiskelijan työelämässä oppimisen jakson jälkeen on tärkeää arvioida työyhteisössä, miten jakso sujui, mitä voi ottaa opiksi ja miten työpaikalla voidaan kehittää opiskelijoiden ohjausta ja tukemista yhdessä oppilaitoksen kanssa. Koko työyhteisön avoin asenne ja kiinnostus opiskelijaa kohtaan luovat onnistuneen ilmapiirin oppimiselle.

Työpaikalle ja työpaikkaohjaajalle tulee palautekysely myös Opetushallitukselta. Siihen vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kyselyihin vastaaminen on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta.