Kuinka erityisen tuen tarve voi näkyä työpaikoilla?

Millaisissa asioissa erityisen tuen tarpeet näyttäytyvät?

Kuinka niissä voi opiskelijaa tukea, jotta oppiminen on mahdollista?

Erityisen tuen tarpeet ja tukitoimet ovat hyvin yksilöllisiä. Jokainen opiskelija kuitenkin tarvitsee tukea opettajalta tai ohjaajalta perehdytysvaiheessa, työyhteisöön tutustuttamisessa ja työtehtävissä. Myös työelämän pelisääntöjä, kuten työaikojen noudattamista, on tärkeää kerrata.

Mahdolliset ristiriita- ja ongelmatilanteet kannattaa ottaa välittömästi esille ja selvittää rauhallisesti keskustelemalla opiskelijan kanssa. Yleensä asiat selviävät puhumalla. Työpaikan kannattaa ottaa yhteyttä opetushenkilöstöön, jos mikä tahansa asia jää mietityttämään.

Oppimisvaikeudet ja puutteet perustaidoissa aiheuttavat herkästi alisuoriutumista, osallistumattomuutta sekä oman itsen, omien taitojen ja tilanteiden vähättelyä. Yksilöillä on usein hyvin pitkälle kehitettyjä peittämis- ja hallintastrategioita. Oppimisvaikeuksia omaavilla henkilöillä voi olla kuitenkin monia tietoja ja taitoja sekä erityisosaamista, jotka hautautuvat vaikeuksien ja heikon itsetunnon alle.

Erilaiset oppijat

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet näkyvät siten, että opiskelijalla voi olla pulmia tekstin lukemisessa ja sisällön ymmärtämisessä. Opiskelija voi kokea, että mitään ei jää päähän. Nämä vaikeudet voi näkyä työssä seuraavanlaisesti:

 • Ääneen lukeminen voi tuntua vastenmieliseltä.
 • Sanojen kirjoittaminen oikein, tekstien tuottaminen tai lomakkeiden täyttäminen voi olla haastavaa.
 • Pitkien, monimutkaisten ohjeiden ymmärtäminen voi olla haastavaa.
 • Lukeminen ja kirjoittaminen voi olla hidasta. Opiskelijan voi olla vaikea ymmärtää lukemaansa.
 • Vieraita kieliä on vaikea oppia ja tulee helposti myös kielioppivirheitä. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi maahanmuuttajilla vaikeutena oppia suomen kieltä
 • Kirjainten ja numeroiden paikat vaihtuvat ja tekstin seuraaminen voi olla vaikeaa.
 • Oikea ja vasen sekaantuvat helposti keskenään, myös aika- ja päivämäärät sekaantuvat.

Matematiikan oppimisvaikeudesta on kyse, kun peruslaskutaitojen oppiminen on vaikeaa tai näissä taidoissa on puutteita. Matematiikkaan liittyvät vaikeudet voivat ilmetä vaikeutena ymmärtää matemaattisia merkkejä, kuten sulkuja ja kertomerkkiä, tai ongelmina arvioida lukumääriä tai mittayksiköitä ja niiden välisiä suhteita. Nämä vaikeudet voi näkyä työssä seuraavanlaisesti:

 • Matematiikkaan liittyvissä vaikeuksissa numerot saattavat vaihtaa paikkaa tai niitä voi jäädä pois ja osa laskun merkeistä voi kadota tai muuttua.
 • Pitkien numerosarjojen hahmottaminen on vaikeaa.
 • Laskutoimitusten järjestys voi muuttua.
 • Numeroiden kirjoitus oikein voi olla hankalaa.
 • Käyrien ja graafisten esitysten ymmärtäminen voi olla vaikeaa.
 • Määrien ymmärtäminen voi olla vaikeaa.
 • Suuntien hahmottaminen voi olla hankalaa.

Hahmottamisen vaikeuksilla tarkoitetaan pulmia tulkita ympäristöstä tai kehosta tulevaa tietoa oikein. Opiskelijan voi olla hankalaa arvioida avaruudellisia suhteita tai suuntia tai hahmottaa osista kokonaisuutta. Opiskelija ei välttämättä ymmärrä, milloin useasta pienestä osasta koostuva tehtävä on valmis ja miten palaset liittyvät toisiinsa. Nämä vaikeudet voi näkyä työssä seuraavanlaisesti:

 • Tilan hahmottamisen vaikeudet voivat tulla esille esimerkiksi isossa marketissa, johon opiskelija saattaa jopa eksyä. Myös siivouksessa hahmottamisen vaikeudet voivat vaikuttaa työskentelyyn.
 • Hankaluudet voivat liittyä myös ajan hahmottamiseen, jolloin on vaikeaa arvioida tehtävien tekemiseen tai paikasta toiseen siirtymiseen kuluvaa aikaa.
 • Oikean työkalun löytäminen ja tunnistaminen voi olla hankalaa. Opiskelijan voi olla myös vaikeaa hahmottaa laitteiden toimintamekanismeja ja rakennuspiirustuksia.
 • Erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi harjoitella työtehtävää sermillä eristetyssä tilassa omaan tahtiin. Tätä on kokeiltu esimerkiksi logistiikka-alan yrityksen varastossa, kun työtehtävänä on ollut pakkaaminen.

Autismikirjon häiriöllä tarkoitetaan aivojen neurobiologista kehityshäiriötä, joka vaikuttaa siihen, miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kaikki autismikirjoon kuuluvat opiskelijat ja heidän tuen tarpeensa ovat erilaisia. Nämä häiriöt voi näkyä työssä seuraavanlaisesti:

 • Autismikirjon opiskelijalle voi olla haastavaa tulkita toisten ihmisten ilmeitä ja eleitä. Katsekontaktin ottaminen voi olla vaikeaa ja viedä ylimääräistä energiaa, jolloin hän ei pysty keskittymään keskustelun sisältöön.
 • Lisäksi autismikirjon ihmisiä yhdistää erityinen stressiherkkyys. Aisteihin liittyvää kuormitusta alentaa rauhallinen tila tai paikka. Joidenkin kohdalla kuormitusta voivat helpottaa selkeät ja tarkat työtehtävät sekä kirjallinen ohjeistus, jota voi seurata.
 • Häiriö vaikuttaa myös toiminnan aloittamisen ja ylläpitämisen säätelyyn, joten toiminnanohjauksellinen tuki auttaa opiskelijaa selviytymään opinnoista ja työtehtävistä.
 • Työpäivän sopivasta pituudesta kannattaa myös avoimesti keskustella. Perehdytyksen pidentäminen voi hyödyttää joitakin opiskelijoita.

Fyysiset vammat voivat olla moninaisia ja saattavat vaikuttaa työntekoon monella tavalla.

 • Fyysiset vammat voivat edellyttää työympäristön muokkausta. Tällaisia voivat olla työpisteen muokkaukset, luiskat rappusissa ja kynnyksissä tai parempi työvalaistus. Työympäristön esteettömyys on erityisen tärkeää.
 • Esteettömyys voi tarkoittaa, että työpaikalla on mahdollista käyttää hissejä, säädettäviä työpisteitä tai omaa merkittyä autopaikkaa.
 • Joskus työntekijä voi tarvita apua jossain työtehtävässä. Myös osa työtehtävistä voidaan joutua karsimaan pois tai tekemään parityöskentelynä.
Kuvassa pyörätuolissa oleva työntekijä on saanut luiskan työpisteelleen. Huononäköinen työntekijä on tietokoneella, toinen työntekijä näyttää hänelle asioita tietokoneella. Työtilaan asennetaan parempaa valaistusta.

Mielenterveyden häiriöissä ilmenee ongelmia ajattelutoimintojen, tunne-elämän ja käyttäytymisen alueella. Yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä ovat masennus, ahdistuneisuus, paniikkihäiriö ja stressireaktio. Mielenterveyden häiriöt voivat vaikuttaa työn kannalta keskisiin yksilön kykyihin. On myös tilanteita, joissa työntekijä sairastaa mielenterveyden häiriötä, mutta vaikutukset työkykyyn ovat hyvin vähäisiä, eivätkä välttämättä ilmene työpaikalla.

Mielenterveyden häiriöiden vaikutukset työkykyyn voivat näkyä esimerkiksi

 • kognitiivisissa toiminnoissa eli tiedonkäsittelyssä ja ajattelutoiminnoissa
 • sosiaalisessa toimintakyvyssä ja vuorovaikutuksessa työpaikalla ja
 • mielialassa ja energiatasossa.

Työ, jossa työntekijä kokee selviytyvänsä ja viihtyy, voi olla toipumisen kannalta merkittävä voimavara.

ADHD on tarkkaavaisuuden, keskittymisen ja impulsiivisuuden häiriö. ADHD voi näkyä seuraavanlaisesti työssä:

 • Ajatuksen harhailu, vaikeus keskittyä olennaisiin asioihin pitkäjänteisesti
 • Kärsimättömyys
 • Hajamielisyys
 • Vaikeus saattaa tehtäviä loppuun, tehtävät jäävät roikkumaan
 • Ajanhallinnan vaikeus
 • Hiljaa oleminen voi olla vaikeaa
 • Myöhästely
 • Levottomuus