Perehdytys

Mistä hyvä perehdytys muodostuu?

Mitä asioita tulee huomiota työturvallisuusasioiden perehdyttämisessä?

 

Opiskelijan on hyvä saapua työpaikkaan, jossa häntä osataan odottaa ja jossa opintojakso on suunniteltu huolellisesti.

Opiskelijoiden ja koko työyhteisön arkea helpottaa se, että työnantaja ja työpaikkaohjaaja tiedottavat hyvissä ajoin opiskelijoiden tulosta ja työpaikkaohjauksen käytännöistä. Näin voi myös saada koko työyhteisön sitoutumaan opiskelijan ohjaukseen.

Työyhteisön jäsenillä on usein hyviä ideoita, jotka edistävät oppimista työpaikalla.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat käytännön valmistelut ja ohjaamisen suunnittelu. Työpaikkaohjaajan tehtävä on myös perehdyttää opiskelija henkilökohtaisessa suunnitelmassa määriteltyihin työtehtäviin.

Työpaikkaohjaaja

 • keskustelee ja sopii opiskelijan kanssa ohjauskäytännöistä ja siitä, miten opiskelija oppii työtehtävät
 • pyytää tarvittaessa opettajalta tietoa työpaikalle soveltuvista pedagogisista ratkaisuista
 • perehdyttää opiskelijan työpaikkaan, työturvallisuuteen ja esittelee opiskelijalle työpaikan tilat, materiaalit ja välineet ja tutustuttaa opiskelijan työyhteisöön
 • huomioi perehdytyksessä aina opiskelijan osaamistason.

Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa, antaa palautetta ja mahdollisesti myös arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla. Työpaikkaohjaaja onnistuu tässä, kun hän on oman alan ammattilainen, tuntee opiskelijan oppimistavoitteet ja niihin liittyvän tutkinnon/tutkinnon osat ja saa tehtävään perehdytyksen opettajalta. Tärkeää on myös, että työpaikkaohjaaja on motivoitunut ohjaukseen. Tärkeää on myös kohdata opiskelija tasavertaisena ihmisenä.

Esittäytyminen

Esittäytyminen voi tuntua itsestään selvältä. Opiskelijalle ei aina kuitenkaan ole selvää, onko työpaikan edustaja työpaikkaohjaaja vai esimies, kuka häntä ohjaa, tai keneltä voi kysyä neuvoa. Esittäytymisen yhteydessä onkin hyvä mahdollisuus kerrata eri osapuolten roolit ja vastuut ohjauksessa.

Opiskelijan esitteleminen koko työyhteisölle on tärkeää. Se tuo opiskelijalle tervetulleen tuntee ja näin koko työyhteisö tietää opiskelijan läsnäolosta ja helpottaa ohjaukseen osallistumisessa.

Ensimmäisessä kuvassa opiskelija jännittää työpaikalle menoa

Työtehtävien nimeäminen

Työtehtävien nimeäminen on perehdyttämisen tärkeimpiä vaiheita. On tärkeää, että kaikki osapuolet tietävät, mitä tehtäviä opiskelija työpaikalla tekee ja miten ne vastaavat ammattitaitovaatimuksia. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa osaamista, jolla pärjätään tulevaisuuden työelämässä. Kun työpaikan mahdollisuudet, tarpeet ja aikataulut huomioidaan niin työpaikan työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoihin panostama aika ja ohjauskin palautuu takaisin työpaikalle hyötynä.

Työtehtäviä määriteltäessä voidaan huomioida myös tulevat tutkinnon osat ja niihin liittyvät tehtävät. Työtehtäviä on hyvä käydä läpi yhdessä opettajan kanssa ja kysyä tarvittaessa neuvoa työtehtävien määrittelyssä.

Työturvallisuus

Työturvallisuusperehdytys on laissa määrätty velvollisuus työnantajalle. Opiskelijoiden käsitys työturvallisuudesta voi vaihdella paljonkin. Siksi työturvallisuusperehdytys on aina tehtävä huolellisesti ja yhdessä keskustellen. Perehdyttäjän kannattaa kysymyksillä varmistaa, että opiskelija on varmasti ymmärtänyt asiat oikein.

Työnantaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta. Työsuojeluvaltuutetun ja opettajan on keskusteltava opiskelijoiden työturvallisuuteen liittyvistä asioista, jotta vaaroja osataan ennakoida. Opettajan tulee saada tieto suoraan työpaikalta, jos työ sisältää turvallisuuteen vaikuttavia erityispiirteitä.

Alaikäisten ja perustutkintoa suorittavien työturvallisuusperehdytys on tehtävä erityisen huolella.

Työturvallisuusperehdytys pitää tarvittaessa toistaa useamman kerran. Opiskelijaa on myös hyvä kannustaa kysymään itse ja kertomaan, jos kokee jonkin asian vaaralliseksi tai haitalliseksi. Myös työyhteisöä kannattaa muistuttaa tarkkaavaisuudesta opiskelijan kanssa, etenkin jos työssä ja työtehtävissä on erityisiä vaaran paikkoja.

 • Työnantaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on työturvallisuuden kannalta tarpeelliset henkilösuojaimet. Niiden hankkimisesta voidaan myös sopia oppilaitoksen kanssa.
 • Alle 18-vuotias ei saa tehdä töitä, joissa esiintyy nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen nähden liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta, huomattavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaroja.
 • Alle 18-vuotias ei saa työskennellä yksin tilanteessa, johon liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan riski.
 • Alle 18-vuotias opiskelija voi tehdä laissa erityisen haitalliseksi määriteltyä työtä ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa. Koulutus- tai oppisopimukseen liitetään selvitys valvonnan käytännöistä.
 • 16 vuotta täyttäneelle opiskelijalle voidaan anoa poikkeuslupaa tehdä laissa vaaralliseksi määriteltyä työtä, jos se on välttämätöntä ammatillisen osaamisen hankkimiseksi.
 • 15 vuotta täyttäneen opiskelijan säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneillä työntekijöillä. Koulutussopimusopiskelijan työaika ei saa ylittää työsuhteessa olevan alle 18-vuotiaan työaikaa.
Video työturvallisuusperehdytyksestä

Opiskelijan vakuuttaminen

Työnantajan ja oppilaitoksen on hyvä käydä läpi vakuutuksiin liittyvät käytännöt ennen opiskelijoiden tuloa työpaikalle.

 • Koulutussopimusopiskelijalla on oppilaitoksen vakuutus. Se kattaa tapaturmat, jotka sattuvat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisissa tehtävissä.
 • Työnantaja vastaa oppisopimusopiskelijoiden vakuutuksesta. Opiskelija on työnantajan vakuutuksen piirissä myös silloin, kun hän opintojen ulkopuolella työskentelee työnantajalle.

Tulosta itsellesi esite opiskelijan perehdytyksestä ja opiskelijan työturvallisuudesta Lisämateriaalia-sivulta.