Arviointi

Millaisia asioita opiskelijan arvioinnissa tulee huomioida?

 

Työpaikan rooli näyttöjen kannalta on merkittävä, sillä työelämän edustaja osallistuu aina näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin.

Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisen sisällöstä ja tasosta. Osaamisen arviointi varmistaa, että todistuksen saavalla opiskelijalla on se osaaminen, jota tutkinnon perusteissa edellytetään.

Opettaja ja työelämän edustaja arvioivat yhdessä

Osaamisen arvioinnissa työelämän edustaja ja opettaja arvioivat, miten opiskelija hallitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Arvioijina ovat työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Työelämän edustaja voi olla työnantaja, työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja.

Osaamisen arviointi onnistuu, kun

 • näyttö on etukäteen hyvin suunniteltu.
 • arvioijat ovat perehtyneet tehtäväänsä ja tekevät yhteistyötä ennen näyttöä, sen aikana ja sen jälkeen.
 • opiskelija ja arvioijat ovat perehtyneet tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.
 • kaikki osapuolet ovat tietoisia osaamisen osoittamisen kokonaisuudesta ja motivoituneita toimimaan omassa tehtävässään.
 • vuorovaikutus on aktiivista, ammatillista ja rakentavaa.
 • osaamisen arviointi on rakentavaa.

Arvioijien perehdyttäminen

Koulutuksen järjestäjä huolehtii opettajien ja työelämää edustavien arvioijien perehdyttämisestä osaamisen arviointiin. Arvioijat on hyvä perehdyttää etukäteen kuhunkin yksittäiseen näyttöön yleisen perehdyttämisen lisäksi.

Kun toimit näytön arvioijana,

 • olet ammattitaitoinen oman alasi osaaja
 • tunnet arvioimasi tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, tutkinnon perusteet ja osaamistavoitteet
 • olet perehtynyt riittävästi arviointiin
 • et ole esteellinen arvioimaan opiskelijaa, esimerkiksi hänen sukulaisensa (Hallintolaki)
 • opettaja on perehdyttänyt sinut osaamisen arviointiin.

Muistele myös, mitä osiossa kaksi puhuttiin palautteen antamisesta.

Arviointiasteikot

Perustutkintokoulutuksessa, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ja valmentavassa koulutuksessa on erilaiset arviointiasteikot:

 • ammatillisissa perustutkinnoissa osaaminen arvioidaan 1-5 tai hylätty
 • mmatti- ja erikoisammattitutkinnoissa arvioidaan hyväksytty tai hylätty
 • VALMA – ja TELMA -koulutuksissa arvioidaan hyväksytty tai hylätty.

Arvioinnin mukauttaminen ja poikkeama

Jos erityistä tukea tarvitseva opiskelija ei tuesta huolimatta pysty saavuttamaan tutkinnon ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden tyydyttävän 1-tason mukaista osaamista, voidaan osaamisen arviointia mukauttaa. Arviointia voidaan mukauttaa vain niiltä osin, kun se on opiskelijan valmiudet ja tavoitteet huomioon ottaen välttämätöntä.

Mukauttaminen on mahdollista ammatillisissa perustutkinnoissa. Osaamisen arvioinnin mukauttaminen edellyttää aina, että opiskelijalla on päätös erityisestä tuesta.

Jos joku ammattitaitovaatimus tai osaamistavoite on opiskelijalle kohtuuton eikä hän pysty sitä aiemman koulutustaustan, vamman tai sairauden vuoksi saavuttamaan, tulee tämän ammattitaitovaatimuksen tai osaamistavoitteen kohdalla tehdä hallinnollinen päätös tutkinnon perusteista poikkeamisesta. Tutkinnon osan sisällä voidaan poiketa ammattitaitovaatimuksista, mutta koko tutkinnon osasta ei voi poiketa.

Opiskelijan itsearviointi

Opiskelijalle annetaan mahdollisuus arvioida omaa osaamistaan, mutta itsearviointi ei kuitenkaan vaikuta osaamisen arviointiin ja annettavaan arvosanaan. Arvioinnin yhteydessä voit kannustaa opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittymistään.

Opiskelija pohtii perustellusti ja monipuolisesti omaa ammatillista osaamistaan. Hän vertaa osaamistaan ammattitaitovaatimuksiin ja nostaa onnistumiset ja kehittymisen kohteensa esiin.

Oman osaamisen arviointi on tärkeä taito myös työelämässä, jossa työntekijän on enenevässä määrin osattava itse arvioida omaa osaamistaan ja osaamisen kehittämistarpeita.

Arvioinnista päättäminen

Osaamisen arvioinnin perusteella arvioijat antavat arvosanat osaamisen arviointiasteikon mukaisesti. Arvioijat tekevät yhdessä arviointipäätöksen, joka annetaan heti tiedoksi opiskelijalle. Opettaja ja työelämän edustaja kertovat yhdessä arvioinnin perustelut opiskelijalle.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoonsa arviointipäätöksen perustelut. Hänellä on myös mahdollisuus pyytää arviointiin tarkistamista tai oikaisua 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun on saanut tiedon arvioinnista.

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Opiskelijalle voidaan järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan ja hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Tällöin opiskelijan kanssa arvioidaan etukäteen yhdessä

 • millaista lisäosaamista hän tarvitsee
 • miten hän kehittää ammattitaitoaan ja
 • milloin hän mahdollisesti voisi tulla osoittamaan osaamisensa uudelleen tai korottamaan arvosanaansa.

Kaikkien tutkintojen arviointikriteerit löytyvät ePerusteet.fi-palvelusta. Tutustu ePerusteisiin Lisämateriaalia-sivulla olevan linkin kautta.