Hankkeen tulokset

Työtä riittää! -hanke päättyi huhtikuussa 2023. Hankkeen tuloksia on koottu tälle sivulle.

Työtä riittää! -hanke toimi syksystä 2020 kevääseen 2023. Hankkeen tavoitteena oli työllistää täsmätyökykyisiä viimeisen vaiheen opiskelijoita sekä jo valmistuneita. Hankkeen toimilla pyrittiin vastaamaan yritysten työvoiman saatavuuteen ja kohtaanto-ongelmaan.

Hankkeessa luotiin täsmätyökykyisten työllistymistä tukeva malli

Hankkeessa luotiin valmennusmalli, jonka avulla madalletaan erityisopiskelijoiden ja täsmätyökykyisten työllistymisen haasteita. Valmennusmalli tukee työnhakija-asiakkaan lisäksi työyhteisöä ja työantajaa.  Työnkuvan muotoilu on pääroolissa prosessissa, jotta työnkuva vastaa työelämän tarvetta. Rekrytointia helpotetaan kohtauttamalla uuteen työnkuvaan tekijä ja kuvaamalla osaamista työtehtävien ja työelämätaitojen kautta. Työssä pysymistä edistetään mukauttamalla työnkuvaa vastaamaan työntekijän työkykyä ja tukemalla työelämään perehtymisvaiheessa eri osapuolia.

Lue lisää valmennusmallista (linkki aukeaa uutteen välilehteen).

Valmennuksen asiakkaista 37% työllistyi

Valmennusmallia on hyödynnetty hankkeen valmennuksen runkona ja sen avulla 37 % hankkeen asiakkaista työllistyi ja työelämä löysi tarpeeseensa työntekijän. Työllistyminen vaikutti monen asiakkaan elämään suuresti niin psyykkisesti kuin taloudellisesti. Hankkeen kaikilla asiakkailla ei ollut työllistyminen tavoitteena, vaan osaa asiakkaista tuettiin suuntaamaan sopivan tukipalvelun piiriin yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa. Osa asiakkaista sai tukea itselle soveltuvan työn hahmottamiseen, työnhaun taitojen vahvistamiseen tai opintojen loppuunsaattamiseen.  

Hankkeen aikana Hämeenlinnan seudulla huomattiin selkeä tarve täsmätyökykyisten työllistämistä edistävälle valmennuspalvelulle, joka kulkee täsmätyökykyisen rinnalla työelämään valmistautumisen, työllistymisen ja työssäpysymisen tukena. Täsmätyökykyiset työnhakijat eivät saa riittävää tukea soveltuvan työn hahmottumiseen ja työn kohdentamiseen työkykyä vastaavaksi.  

Hanke vaikutti aktiivisesti täsmätyökykyisten palveluiden kehittämiseen alueella

Hankkeessa onnistuttiin toimimaan aktiivisesti eri vaikuttamistilanteissa ja tuotiin rohkeasti esiin palveluiden kehittämistarpeita alueella. Hanke osallistui Hämeen seudun työllisyyysstrategian luomiseen ja työryhmissä nostettiin aktiivisesti esille täsmätyökykyisten työllistymisen palveluiden kehittäminen. Yksi strategisista tavoitteista onkin nyt täsmätyökykyisten saaminen työvoimaksi.

Työvalmennussäätiö Luotsi lähti pilotoimaan hankkeen kanssa yhteistyössä tuetun työn työhönvalmennuspolkua työelämän ulkopuolella olevien asiakkaidensa kanssa. Yhteistyön avulla merkittävä pitkäkestoinen työssäpysymisen tuki mahdollistui työllistyneille.

Hankkeessa vahvistettiin ohjaavan henkilöstön osaamista täsmätyökykyisten työllistymisten tukemisesta

Ohjaavan henkilöstön (mm. työllisyyspalveluiden omavalmentajat, työ- ja toimintakeskusten henkilöstö sekä sosiaalialan työntekijät ja oppilaitosten henkilöstö) osaamista vahvistettiin täsmätyöstä. Työllisyyspalveluiden omavalmentajien osaamista vahvistettiin tukemaan erityistä tukea tarvitsevaa työnhakijaa asiointitilanteissa ja huomioimaan erityisen tuen tarpeita sekä selkeäkielisyyttä. Aiemmin Työuralle-hankkeessa perustettu Täsmätyökykyisten työllistymisen foorumin toimintaa jatkettiin hankkeen johdolla. Foorumissa sekä eri tapahtumissa vahvistettiin yhteistyötä sekä osaamista täsmätyön prosessista ja monialaisesta yhteistyöstä täsmätyökykyisen työllistymisen tukena. Hankkeen aikana täsmätyön käsite vakiintui alueen toimijoiden käyttöön. Hankkeessa uskottiin, että ohjaavan henkilöstön osaamisen kautta hyötyjä saadaan erityistä tukea tarvitseville asiakkaille ja työelämälle.

Hankkeessa selkeytettiin oppilaitosten roolia ja työtehtäviä työllistymisten edistämisessä

Molemmissa oppilaitoksissa (Kiipula ja Tavastia) vahvistettiin erityisopiskelijoiden valmentamista kohti työelämää ja kirkastettiin työllistymistavoitteita. Valmennusmallin avulla oppilaitoksen työtehtävät työllistämisen edistämisessä selkeytyivät ja nousivat paremmin henkilöstön tietoisuuteen ja työn tavoitteiksi. Hankkeessa järjestettiin säännöllisesti koulutuksia henkilöstölle hankeyhteistyössä. Henkilöstö koki osaamisensa lisääntyneen nivelvaiheen työstä ja työllistämisen edistämisestä. Koulutusten avulla pyrittiin lisäämään henkilöstön valmiuksia viedä työelämään tietoa täsmätyön mahdollisuuksista ja tukea työllistämisen prosessia oikea-aikaisesti.

Hankkeessa vahvistettiin oppilaitosten yhteistyötä alueen kuntakokeilun ja Te-palveluiden kanssa

Opinnoista työnhakijaksi siirtymävaiheen ja täsmätyöllistämisen prosessin ympärillä yhteistyö alueen kuntakokeilun ja Te-palveluiden kanssa vahvistui huomattavasti. Yhteistyönä kehitettiin alueelle toimintamalli ja työnjako erityisopiskelijan työnhakijaksi siirtymiseen. Omavalmentajien tietämys lisääntyi täsmätyöstä ja erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan tukemisesta palveluissa. Oppilaitokset vahvistivat nivelvaiheen tiedonsiirron välineiden käyttämistä (jatkosuunnitelma, vahvuuskuvaus ja osaamisen koonti).

Hankkeessa lisättiin alueen yritysten tietoisuutta täsmätyöstä ja työnmuotoilun hyödyistä

Hankkeessa luotiin uusia kontakteja alueen elinkeinoelämään ja lisättiin yritysten tietämystä työn muotoilun hyödyistä sekä työllistämisen tuista. Hanke teki syvempää yhteistyötä 37 yrityksen tai organisaation kanssa täsmätyön ympärillä ja henkilöstön osaaminen työn muotoilusta, työn mukauttamisesta sekä työllistämisen prosessista kasvoi. Hanke kontaktoi hankeaikana satoja yrityksiä ja vei tietoa täsmätyöstä sekä oppilaitosten tuesta yrityksille. Hankkeen valmennuspalvelun avulla yritysten rekrytointia helpotettiin tukemalla työnkuvan rakentumista, rekrytointia sekä työntekijän kiinnittymistä työelämään.

Hankkeessa tuotettiin digitaalista materiaalia työelämään valmistautumiseen sekä täsmätyöllistämisen prosessin selkeyttämiseen

Hankkeessa tuotettiin oppilaitoksen henkilöstölle materiaalipaketteja työelämään valmistautumisen tukemiseen sekä työelämäyhteistyöhön. Hankkeessa lisättiin myös koulutusten ja materiaalien avulla henkilöstön osaamista nivelvaiheen työstä ja työllistymistä edistävän työn tärkeydestä. ”Soveltuva työ – keinot työnteon tukena” -kyselylomaketta levitettiin eri toimijoiden käyttöön ja se levisi oppilaitoksen ulkopuolelle ohjaushenkilöstön käyttöön. Työelämälle tuotettiin prosessikuvaus selkeyttämään täsmätyöntekijän työllistämistä sekä 3 videota, jotka avaavat täsmätyön hyötyjä työelämälle.

Tutustu hankkeen tuottamiin materiaaleihin tästä. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)