HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma

Mikä on HOKS?

Mitä opintojen henkilökohtaistaminen tarkoittaa?

Miten työnantajan edustaja liittyy henkilökohtaistamiseen?

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen aloitetaan koulutuksen alussa. Suunnitelmia päivitetään opiskelun aikana.

Kaaviokuva opintojen henkilökohtaistamisesta.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisessa

  • tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen
  • suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii
  • suunnitellaan miten osaaminen osoitetaan
  • mitä ohjausta, tukea tai mahdollisia erityisen tuen toimia opiskelija tarvitsee
  • suunnitellaan opintojen etenemisen aikataulu sekä
  • laaditaan urasuunnitelma.

Opiskelijan erityisen tuen tarpeen mukaan mietitään erilaisia tapoja toteuttaa koulutusta sekä oppimisen tukikeinot. Myös työelämässä oppimisen jaksojen tuki mietitään HOKSissa.

Opiskelijoilla on erilaisia tavoitteita: osa opiskelijoista suorittaa vain tutkinnon osan ja toisilla tavoitteena voi olla koko tutkinnon suorittaminen. Opiskelupaikat sekä tavat hankkia osaamista oppilaitosympäristössä, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa, harrastuksissa tai esimerkiksi verkkoympäristöissä vaihtelevat eri opiskelijoilla. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittava aika vaihtelee opiskelijasta toiseen. Tähän vaikuttavat useat tekijät, kuten opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, oppimisvalmiudet ja mahdollisuudet opiskella myös koulujen loma-aikoina.

Henkilökohtaistaminen on opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan toimijoiden yhteistyötä. Henkilökohtaistamisesta vastaa oppilaitos. Lisäksi alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai edustajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijalle tehtävien henkilökohtaisten suunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen.

Työpaikan edustaja osallistuu henkilökohtaistamiseen silloin, kun opintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista (oppisopimus tai koulutussopimus) tai opiskelija osoittaa osaamistaan työpaikalla näytössä. Käytännössä tämä tarkoittaa työtehtävien suunnittelua ammattitaitovaatimusten mukaisesti, työn ohjaamista ja arviointia yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa.