Vaativaa erityistä tukea tarvitseva opiskelija

Miten tuet TELMA-opiskelijaa työpaikalla?

TELMA-opiskelijat työelämässä

Ammatilliset erityisoppilaitokset kouluttavat työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). TELMA-koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle, jolla ei sairauden tai vamman vuoksi ole välttämättä mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen. TELMA-koulutuksessa opiskelevilla opiskelijoilla on tavoitteena kehittää toimintakykyään erilaisissa työelämäympäristöissä. (Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus TELMA | Opetushallitus (oph.fi) 

TELMA-koulutukseen kuuluu vahvasti työelämään valmentautuminen. Opiskelija tutustuu opintojensa aikana erilaisiin työtehtäviin ja hankkii kokemusta erilaisissa toiminta- ja työympäristössä. Kokemusten kautta opiskelijalle on mahdollista löytää soveltuvia työtehtäviä ja hankkia työn tekemisen mahdollistumiseksi tarvittavia tukitoimia ja -palveluita. Mahdollisimman aidoissa työtehtävissä toimiminen opettaa työelämässä tarvittavia työelämätaitoja ja antaa valmiuksia toimia työyhteisön jäsenenä. 

TELMA-koulutuksen opiskelijat käyvät työelämään valmentautumisen jaksoilla työpaikalla henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti 

  • yksin henkilökohtaisen avustajan avustuksella 
  • ryhmässä muiden opiskelijoiden ja ohjaavan henkilön kanssa 
  • ilman oppilaitoksen henkilöstön läsnäoloa. 

Joissakin sopivissa tilanteissa yrityksen työtä voidaan tehdä oppilaitosympäristössä. Näin voidaan toimia, kun työt eivät ole paikkasidonnaisia. Esimerkkinä tämänkaltaisista töistä ovat erilaiset kokoonpano- tai purkutyöt. Töiden tuominen oppilaitosympäristöön voi mahdollistaa työtehtävien tekemisen myös niille opiskelijoille, joille opiskeluympäristöstä toiseen siirtyminen ei ole tarpeenmukaista. 

Kiipulan ohjaavaa henkilöstöä on opiskelijan tai opiskelijaryhmän mukana työpaikalla. Heidän vastuullaan on opiskelijoiden ohjaaminen työtehtäviä tehdessä. Työpaikalta nimetään yhteyshenkilö, jonka kanssa käydään läpi aikataulut, työtehtävät ja muut toimimiseen liittyvät asiat, kuten työturvallisuus. Jos opiskelija on työpaikalla yksin, Kiipulan henkilöstö on tiiviissä yhteydessä työpaikkaan. 

Video Kiipulan TELMA-koulutuksesta

Opiskelija tarvitsee tukea myös työpaikalla

TELMA-koulutuksen opiskelijoilla saattaa olla käytössään vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä. Puheen tukena voidaan käyttää viittomia tai kuvia. Opiskelijalla saattaa olla käytössä tablet-tietokone, jossa on ohjelmia kommunikoinnin tueksi.

Osa opiskelijoista hyötyy siitä, että tulevia tapahtumia ja työtehtäviä avataan piirtämällä. Piirtäminen ja kuvittaminen on myös hyvä tapa tehdä yhteisiä sopimuksia. Uusissa tilanteissa tapahtumien ennakolta kuvittaminen voi helpottaa jännitystä ja edistää opiskelijan toimintaa. Piirrokset konkretisoivat tulevia tapahtumia samaan tapaan kuin jääkiekkopelissä valmentajan pelaajille piirtämät pelikuviot. 

Ohjaamista tukevia apuvälineitä

On olemassa monenlaisia apuvälineitä ja sovelluksia, jotka voivat helpottaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ja työntekijän ohjaamista ja suoriutumista työssä. Oppilaitoksen henkilöstö tuo työpaikalle tiedon näistä ja opastaa tarvittaessa niiden käytössä. Apuvälineet voivat helpottaa esimerkiksi työn ja taukojen ajoittamista, sekä ohjeiden ymmärtämistä. Myös työtehtävien muistaminen ja opiskelijan toiminnan ohjaus voivat helpottua apuvälineiden käytön myötä.

Ajan hahmottamista helpottavat erilaiset ajastimet, joilla voidaan rajata työntekemisen ja taukojen ajat. Ohjeiden toistaminen helpottaa oppimista. Kirjalliset ohjeet on mahdollista muuttaa kuunneltavaan muotoon apuvälineiden avulla. 

YDIN-hankkeen videoesittely Time Timer-sovelluksesta
YDIN-hankkeen videoesittely Google Lensistä

Mitä ottaa huomioon työtehtävissä ja -ympäristössä? 

Ohjausta helpottaa, että työtehtävät ovat luonteeltaan toistuvia ja pysyviä. Asioiden ennakointi on tällöin helpompaa. Tutut ja toistuvat työtehtävät voivat edesauttaa sitä, että opiskelijan ohjauksen tarve vähenee. 

Aistiyli- tai aliherkkyydet tulee huomioida työtä tehtäessä. Näissä tilanteissa opiskelijan käytössä voi olla esimerkiksi kuulosuojaimet, hanskat tai aurinkolasit, jos työturvallisuus sen mahdollistaa. On hyvä huomata, että hupun tai hatun pitäminen päässä saattavat helpottaa työn tekemistä, sillä ne vähentävät aistien kuormittumista. Voi olla myös tarkoituksenmukaista järjestää erillinen työtila näköesteineen, joissa ylikuormitusta voidaan välttää.  

Mitä ottaa huomioon opiskelijan ohjaamisessa? 

  • Yksilöllinen, selkeä ja rauhallinen ohjaus 

Jokainen opiskelija hyötyy selkeäkielisistä ohjeista ja ohjauksesta. Ohjaustilanteen rauhallisuus ylläpitää kiireetöntä tunnelmaa myös työn tekemisessä. 

  • Tauotuksen merkitys 

Ajan hahmottamisen haasteiden vuoksi työn tauottaminen on tärkeää. Tämä vaikuttaa jaksamiseen työssä. Useissa tilanteissa lyhyempi työaika on myös tapa edistää jaksamista ja motivoitumista työssä. 

  • Ongelmatilanteissa toimiminen 

Opiskelijan tuen tarve toiminnanohjauksessa saattaa tulla esille erilaisissa työtilanteissa. Avun pyytäminen voi olla vaikeaa, jopa mahdotonta. Ohjaajan tehtävä on tarkistaa ajoittain työn eteneminen. Kiipulan henkilöstö on tukena näissä tilanteissa ja auttaa mielellään ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.