Ammatillinen koulutus

Mitä säädetään ammatillisen koulutuksen laissa?

Mitä ammatillinen erityisopetus tarkoittaa?

Mistä ammatillinen tutkinto muodostuu?

 

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Se kehittää osaltaan työelämää ja vastaa työelämän osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. Ammatillinen koulutus antaa myös mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa.

Ammatillisen koulutuksen laki

Ammatillisen koulutuksen lain mukaan ammatillisen koulutuksen tarkoitus on:

  • kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista
  • antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta
  • kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin
  • edistää työllisyyttä
  • antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon
  • tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua sekä
  • edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista.

Lisäksi ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Ammatillinen erityisopetus

Kiipulassa järjestetään ammatillista erityisopetusta. Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat oikeutettuja erityiseen tukeen opinnoissaan ja työllistymisessään. Tuen tarpeen perusteena voivat olla esimerkiksi oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet.

Ammatillisessa erityisopetuksessa opiskellaan pienryhmissä. Pääpaino on tekemisessä, ei niinkään teoriassa. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin arkielämän hallinnassa.

Ammatillista erityisopetusta järjestetään ammatillisten erityisoppilaitosten lisäksi yleisissä ammattioppilaitoksissa.

Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat henkilöt, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismikirjoa. Kiipula tarjoaa ammatillista opetusta vaativan erityisen tuen opiskelijoille.

Tutkinnon perusteet

Ammatillisten tutkintojen perusteet ohjaavat koulutuksen järjestämistä sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelua ja toteuttamista. Opetushallitus päättää tutkinnon perusteista. Perusteet valmistellaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Pakollisilla tutkinnon osilla varmistetaan, että opiskelija saavuttaa tutkinnon keskeisen osaamisen. Valinnaiset tutkinnon osat puolestaan mahdollistavat osaamisen syventämisen tai ammattitaidon laajentamisen eri työtehtäviin.

Ammatillinen tutkinto muodostuu pääosin ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillinen tutkinnon osa perustuu työelämän toiminta- tai tehtäväkokonaisuuteen ja siinä tarvittavaan osaamiseen. Perustutkinnoissa on ammatillisten tutkinnon osien lisäksi yhteisiä tutkinnon osia. Yhteisillä tutkinnon osilla vahvistetaan elinikäisen oppimisen valmiuksia, kuten viestintään, matematiikkaan ja yhteiskunnassa toimimiseen liittyvää osaamista.

Tutkinnon perusteissa kuvataan tutkinnon osien

  • ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet
  • osaamisen arviointikriteerit sekä
  • ammattitaidon osoittamistavat.

Tutkinnon osille on määrätty osaamispisteet. Ne kuvaavat, kuinka kattavaa, vaikeaa ja merkittävää tutkinnon osan osaaminen on suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Osaamispisteet eivät kuvaa tutkinnon osan opiskeluun tarvittavaa aikaa tai opetuksen määrää. Voimassaolevat tutkintojen perusteet löydät ePerusteet-nettisivuilta.