Erityinen tuki

Mitä erityisellä tuella tarkoitetaan?

Miten erityisen tuen tarve vaikuttaa työelämässä oppimiseen ja mitä asioita siinä tulee huomioida?

Erityisellä tuella tarkoitetaan ohjauksellista tukea sekä erityisiä opetus- ja ohjausjärjestelyjä. Erityinen tuki ei ole vain tilapäistä tai lyhytaikaista ohjauksen tarvetta. Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen ammatillisissa perustutkinnoissa, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa.

Erityisen tuen tarve

Oppimisvaikeudet ovat tavallisia. Ne eivät ole itse aiheutettuja, eivätkä ne tarkoita tyhmyyttä, laiskuutta tai saamattomuutta. Samalla henkilöllä voi olla useampi erilainen oppimisvaikeus. Erityisen tuen tarpeet ja tukitoimet ovat hyvin yksilöllisiä.

Erityisen tuen tarve huomataan pääsääntöisesti oppilaitoksessa, ja se on tiedossa ennen työelämässä oppimista. Oppilaitoksessa erityisen tuen asiantuntija suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa, miten opiskelijaa olisi parasta tukea opinnoissa yksilöllisesti myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana.

Lähtökohtaisesti erityisen tuen tarpeet tulevat vain opettajan tietoon. Opiskelijan ei ole pakko kertoa erityisen tuen tarpeistaan työpaikalla. Osa opiskelijoista häpeää esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai ei halua kertoa niistä. Tiedot voidaan luovuttaa työpaikan edustajalle vain opiskelijan suostumuksella.

Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismikirjoa. Kiipula tarjoaa vaativaa erityistä tukea opiskelijoilleen.

Työpaikkaohjaajan on tärkeää varata aikaa tutustumiseen ja pyrkiä luomaan luottamuksellinen ja avoin suhde. Tämä auttaa opiskelijaa kertomaan omista tuen tarpeistaan ja vahvuuksistaan. Jos tarve tukeen tulee esiin vasta työpaikalla, on työpaikkaohjaajan syytä ottaa asia puheeksi opiskelijan ja opettajan kanssa.

Onnistuneen koulutus- tai oppisopimusjakson perustana on riittävä tuki

Opiskelija tarvitsee tukea opettajalta tai ohjaajalta perehdytysvaiheessa, työyhteisöön tutustuttamisessa ja työtehtävissä. Myös työelämän pelisääntöjä, kuten työaikojen noudattamista, on tärkeää kerrata.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohdalla on tärkeää miettiä yhdessä realistiset tavoitteet ja suunnitelma sekä riittävät ohjaus- ja tukitoimet työelämässä oppimiselle. Työpaikan edustaja / työpaikkaohjaaja osallistuu suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan tai muun oppilaitoksen edustajan kanssa. Kiipulassa työpaikan ja opiskelijan tukena toimivat opettaja, ohjaaja tai työhönvalmentaja sekä avustaja.

Paras tilanne olisi, jos myös muu työyhteisö olisi selvillä opiskelijan tuen tarpeista. Jos koko työyhteisö pystyy ohjaamaan opiskelijaa tämän valmiuksien mukaisesti, opiskelija saa laaja-alaisemman kuvan ammatista, ammatissa toimimisesta ja eri työtavoista. Avoin ja arvostava vuorovaikutus kaikkien työyhteisön jäsenten välillä vähentää ennakkoluuloja ja väärinymmärryksiä. Erilaisuuden kohtaamiseen liittyvistä ajatuksista kannattaa rohkeasti keskustella työyhteisössä.