KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta

KETTU -hankkeen tavoitteena on antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus-ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille uraohjausta. Uraohjausta tarjotaan läpi opintojen, huomioiden samalla opiskelijoiden henkilökohtaiset tavoitteet ja taidot. Uraohjauksen avulla parannetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja –taitoja, jolloin opintojen keskeyttäminen vähenee ja työllisyys paranee.

Lisätiedot:
Minna Yliniemi
minna.yliniemi@kiipula.fi, 050 3619 751

Toteutusaika: 1.5.2018 – 31.10.2020
Rahoittaja: ESR (Euroopan sosiaalirahasto)

Hankkeen kohderyhmiä ovat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat.

Hankkeessa on kaksi toimenpidekokonaisuutta. Ensimmäisenä pureudutaan niihin kehittämistoimiin, jotka tukevat ohjaus- ja opetushenkilöstön uraohjaustaitoja. Hankkeessa kehitetään uraohjauksen valmennusohjelma, jossa huomioidaan muun muassa valmennettavien ryhmien koot, ohjaushenkilöstön määrät ja muu resursointi. Ohjelmassa huomioidaan myös yhdenvertaisuuslaissa määritellyt yksilön ominaisuudet (mm. ikä, kansalaisuus, sukupuoli, vakaumus) ja niiden vaikutus uravalmennukseen.

Toinen toimenpidekokonaisuus sisältää ne toimet, joilla uraohjaus integroidaan osaksi ammatillista koulutusta. Hankkeessa järjestetään työelämän ja opiskelijoiden yhteisiä teemapäiviä. Lisäksi on uravaihtoehdoista, työllistymisestä ja yrittäjyydestä tietoa tarjoavia palveluständeja, joita ylläpitävät opetus- ja ohjaushenkilöstö, työnantajat, rekrytointiyritykset, ammattiliitot ja yritysneuvonta. Järjestetään opiskelijoita osallistavia työnhakupajoja. Opiskelijoille markkinoidaan myös jatko-opintopolkuja ja samalla syvennetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ymmärrystä jatko-opinnoista osana uraohjausta.

Hanke kokoaa nykyiset pirstaleiset uraohjauskäytännöt kokonaisuudeksi, joka linkittyy kiinteästi oppilaitoksen perustehtävään. Hankkeen myötä opetus- ja ohjaushenkilöstö saavuttaa uutta osaamista siitä, miten opiskelijaa voi paremmin ohjata kohti hänen omia ammatillisia tavoitteitaan. KETTU -hankkeen tuloksena syntyy kokonaisvaltainen ja ketterästi toimiva uraohjausmalli, joka tulee oleelliseksi osaksi ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjausprosessia.

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä ja osatoteuttajia ovat Kiipulasäätiö, Lahden kansanopiston säätiö, Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (Pajulahti), Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (Vierumäki), Suomen Diakoniaopisto Oy ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy.