Uutiset

Löydät täältä hankkeen uutiset

Työkykyä yhdessä -hanke kiittää kaikkia toimintaan ja sen kehittämiseen osallistuneita!

Kuvassa hanketyöntekijät Niina Henttonen Kiipulasäätiöstä ja Matleena Aitasalo Hengitysliitosta

Työkykyä yhdessä- kuntoutumisen tukea sisäilmasta oireilevalle – hanke käynnistyi keväällä vuonna 2020. Hankkeen tavoitteena oli kehittää keinoja kuntoutumisen tukemiseen sisäilmasta oireileville työikäisille. Samana keväänä käynnistyi myös pandemia, joka vaikutti moniin arkisiin toimintoihin ja loi uusia käytäntöjä myös vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Hankkeessa jouduttiin jo sen ensi metreillä pohtimaan, kuinka toiminta voitiin tuottaa terveysturvallisesti.  Tämä haaste synnytti kolmessa vuodessa sisäilmasta oireilevien työkyvyn tuen etäkuntoutumisen toimintamallin.  

Tarvelähtöinen yhteiskehittäminen tuki työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta 

Tarvelähtöinen yhteiskehittäminen toimi punaisena lankana hankkeen toimintojen järjestämisessä. Tämä tarkoitti sisäilmasta oireilevien kokemustiedon hyödyntämistä kehittämisen lähtökohtana. Kehittämistyön alussa hankkeessa tehtiin tarvekartoitus sisäilmasta oireilevien tuen ja avun tarpeista. Sen pohjalta hankkeessa tarjottiin neljää erilaista tuen muotoa: neuvontapuhelin, yksilöllinen ohjaus, etävertaisryhmät ja etäkuntoutumisryhmät. Työssään sisäilmasta oireilevia kohtaavat ammattilaiset osallistuivat hankkeen kehittämistyöhön työpajoissa. 

Yhteiskehittäminen oli sisäänrakennettu hankkeen toimintaan. Kehittämistoiminnan lähtökohtana oli se, että osallistuessaan toimintaan, osallistuja samalla myös kehitti sitä. Toimintaan tehtiin muutoksia joustavasti, jolloin kehittäminen eteni koko hankekauden ajan. Yhteiskehittäminen tuki hankkeen osallistujien osallisuuden tunnetta. Tämän havainnon vahvistaa Kykyviisari® – itsearviointimenetelmällä kerätty raportointitieto, jossa koko hankkeen aikana kyselyn täyttäneiden (n=27) koetun osallisuuden muutos oli +9 %. 

Hankkeen järjestämä kuntoutumisen tuki sisäilmasta oireilevalle vaikutti työ- ja toimintakykyä kohentavasti. Koettu kokonaistilanteen muutos oli +7 %, koettu toimintakyky oli kohentunut (6,6 ->7,3) ja koettu työkyky oli parantunut (5,4-> 6,2). (Kykyviisari® – itsearviointimenetelmä). 

Hankkeen havainnot osallistujien työ- ja toimintakyvyn muutoksista jakautuivat neljään eri kokonaisuuteen: toimijuuden vahvistuminen, toimintakyvyn parantuminen, työelämäsuhteen selkiytyminen ja työkyvyn kohentuminen. Tarkempia tietoja työ- ja toimintakyvyn muutoksista löydät hankkeen verkkosivuilta olevasta artikkelista: ”Kuntoutumisen tuen toimintamalli sisäilmasta oireilevien työ- ja toimintakyvyn tukena” 

Yhteiskehittämällä tuotettiin työkaluja ja etenemispolkujen malleja 

Hankkeen yhteiskehittäminen tuotti useita artikkeleita, blogeja, työkaluja kohtaamistilanteisiin, työkykytarinoita ja yhden posterin. Hankkeen tuottamia materiaaleja julkaistiin useiden toimijoiden julkaisuissa sekä hyödynnettiin Hengitysliiton sisäilmaan liittyvän vaikuttamistyön tukena. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli mallintaa sisäilmasta oireilevien etenemispolkuja, joita avataan artikkelissa ”Sisäilmasta oireilevien työkyvyn tuen etenemispolkuja”. Etenemispolkuihin liittyvä yksi hankkeen havainto oli, että sisäilmasta oireilevien työkyvyn tukeminen vaatii sekä sisäilmasta oireilun ilmiökentän tuntemista että ammatillista osaamista luoda kohtaamisiin turvallinen ja luottamusta herättävä ilmapiiri. Ammattilaisella ei tarvitse olla kaikkia vastauksia valmiina oireilevan työkyvyn tukemiseksi vaan halu ja resurssit luoda yhteinen ymmärrys tilanteesta. Lisäksi tarvitaan taitoa kutsua oireileva itse oman tilanteensa sekä olemassa olevan työkyvyn tarkasteluun. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä yhdessä rakentamaan työkykyä tukevia etenemispolkuja myös sisäilmasta oireileville.