Näyttö

Mikä on näyttö?

Milloin näyttö suoritetaan ja mitä sen suunnittelussa tulee huomioida?

Opiskelija osoittaa tutkinnon osien edellyttämän osaamisensa ja ammattitaitonsa tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Tätä kutsutaan näytöksi. Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

Näyttö tulee järjestää mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelijan arvioidaan saavuttaneen ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja arvioivat yhdessä, onko opiskelijalla riittävä osaaminen osallistua näyttöön.

Onko opiskelija valmis näyttämään osaamisensa?

Kun opiskelijan osaaminen johonkin tutkinnon osaan on kehittynyt tavoitteiden mukaiseksi, näyttöihin liittyvät suunnittelu ja valmistelu aloitetaan yhteistyössä opettajan ja opiskelijan kanssa. Opettajan tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on riittävät valmiudet näyttöön. Opiskelija arvioi myös itse osaamisensa kehittymistä. Itsearviointitaidot kehittyvät tekemällä ja niitä tarvitaan ammatillisen osaamisen kasvussa.

Video onnistuneesta näytöstä ja sen jälkeisestä keskustelusta

Näyttö suunnitellaan yhdessä ja se on henkilökohtainen

Opettaja suunnittelee näytöt yhdessä opiskelijan ja työpaikan edustajan kanssa. Näyttöjen käytännön järjestelyt ja aikataulut suunnitellaan siten, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin opiskelijan ja työpaikan normaaliin toimintaan. Näytön suunnittelussa tulee huomioida, että valitussa näyttöympäristössä voidaan tehdä kattavasti suoritettavan tutkinnon osan mukaisia työtehtäviä.

Näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat ammatillisen koulutuksen laki, säädökset ja tutkinnon perusteet. Näyttö suunnitellaan tutkinnon osittain. Arvioitava tutkinnon osa voidaan suunnitella osoitettavaksi yhdellä kertaa tai useassa näyttötilanteessa. Yhdessä näytössä voidaan myös osoittaa useaan tutkinnon osaan liittyvää osaamista.

Suunnittelussa kirjataan:

  • näyttöjen ajankohdat
  • näyttöjen sisällöt – minkälaisissa työtilanteissa tai työprosesseissa osaaminen osoitetaan
  • näyttöympäristöt (työpaikat)
  • näytön järjestäjä, jos se on joku muu koulutuksen järjestäjä
  • vastaavat tiedot muusta osaamisen osoittamisesta
  • erityistä tukea saavan opiskelijan osalta mahdollinen osaamisen arvioinnin mukauttaminen ja yksilöllinen osaamisen arviointi
  • osaamisen arvioijat (työelämän edustaja ja koulutuksen järjestäjän edustaja)

Osaamisen osoittaminen ja täydentäminen muualla kuin työpaikalla

Näyttö työpaikalla on aina ensisijainen tapa osoittaa osaaminen. Perustellusta syystä näyttö voidaan suorittaa muualla kuin työpaikalla esimerkiksi erityistilanteessa, jossa osaamisen osoittaminen normaaleissa työtehtävissä ei ole mahdollista. Näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää yksilöllisesti muilla tavoin, jos näyttöympäristö ei mahdollista aivan kaikkea tutkinnon perusteissa edellytettyä ammattitaitoa ja osaamista. Tällaisia tapoja voivat olla esimerkiksi kirjallinen tuotos, video tai blogi.