Palautteen antaminen

Miksi palautteen saaminen on tärkeää?

Millainen palaute edistää oppimista?

Miksi opiskelijaa tulee kannustaa itsearviointiin?

Opiskelijalle tulee antaa palautetta säännöllisesti koko työelämäjakson ajan. Palautteen perusteella opiskelija saa tärkeää tietoa kehittymisestään, mitä hän on oppinut ja mitä hänen pitää vielä oppia.

Palautteen ansiosta opiskelija oppii paremmin tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteitaan eli hänen itsearviointitaitonsa vahvistuvat. Palaute auttaa opiskelijaa tekemään sellaisia valintoja, jotka auttavat häntä tavoitteiden saavuttamisessa.

Kuva tienviitasta

Palautteen merkitys

Palautteen antaminen opiskelijalle on tärkeää, koska:

 • se ohjaa ja kannustaa oppijaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa
 • se mahdollistaa toiminnan muuttamisen
 • se tekee näkyväksi jo olemassa olevan osaamisen sekä puuttuvan osaamisen
 • se kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja
 • se vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja ammatillista kasvua
 • palautekeskustelu on kaikkien osapuolien yhteinen ammatillinen kehittymis- ja kehittämistilanne.

Palautteen antaminen

Parhaimpia oppimistilanteita ovat käytännön työtilanteet, joita arvioit yhdessä opiskelijan kanssa jälkikäteen. Palautteen antamisesta ja sen tavoista tulee sopia jo työelämässä oppimisen jakson alussa. Palautteen ajoittaminen oikeaan aikaan on tärkeää. Kaikkea palautetta ei kannata antaa julkisesti. Keskeistä palautteen antamisessa oppimisen kannalta on se, että palautetta annetaan säännöllisesti ja annettu palaute perustellaan. Sovi jokaiselle viikolle palautteenantohetki, esimerkiksi joka perjantai klo 13. Näytä myös itse esimerkkiä: pyydä palautetta ohjaamisestasi ja kiitä saamastasi palautteesta. Anna palautetta myös opetushenkilöstölle.

Kun annat palautetta, huomioi, että palaute:

 • keskittyy tekemiseen, ei henkilöön tai hänen ominaisuuksiinsa
 • on selkeää ja perusteltua
 • kannustaa, vie oppimista eteenpäin
 • on oikea-aikaista, annetaan ilman viivettä
 • on säännöllistä ja vastavuoroista.

Työpaikkaohjaaja nostaa esille opiskelijan vahvuudet ja onnistumiset kannustavalla ja motivoivalla palautteella. Hyvä palaute on rakentavaa ja realistista.

Palautteen avulla opiskelija rakentaa käsitystään itsestään ja omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan erilaisissa työtehtävissä. Nämä käsitykset auttavat häntä asettamaan tavoitteita ja löytämään kiinnostuksen kohteita omalta alaltaan. Tämä on opiskelijan urasuunnittelun tukemista. Opiskelija voi keskustella työpaikkaohjaajan kanssa koulutuksen jälkeisistä ammatillisista haaveista ja suunnitelmista.

Opiskelijan on hyvä arvioida itseään palautekeskustelun aluksi. Työpaikkaohjaaja voi kysyä opiskelijalta seuraavanlaisia itsearviointikysymyksiä:

 • Missä asioissa onnistuit?
 • Onko sellaisia asioita, joissa tarvitset ohjausta ja tukea?
 • Millaista palautetta antaisit itsellesi?

Kun työpaikkaohjaaja antaa suullista palautetta, hän voi kirjoittaa tärkeimmät asiat muistiin tai opiskelija voi äänittää palautteen. Näin opiskelija voi kerrata myöhemmin saamaansa palautetta.

Opiskelijalle voi antaa palautetta erilaisilla tavoilla. Palaute voi antaa suullisesti tai kirjallisesti. Palautteen voi antaa myös digitaalisessa ympäristössä. Palautteen on hyvä olla konkreettista ja kohdentua sovittujen työtehtävien suorittamiseen ja työyhteisössä toimimiseen. Työpaikkaohjaaja ja työyhteisön on myös hyvä antaa palautetta opiskelijalle suunnitellun oppimisen toteutumisprosessista.

Palautteen antamisen aikataulu

 • Alkuarviointi / osaamisen tunnistaminen > Opiskelijan motivointi
 • Väliarviointi > Mitä pitäisi vielä oppia
 • Loppuarviointi > Arviointilomake
 • Annetaan koko jakson aikana päivittäin / viikoittain
 • Loppupalaute koko jakson aikana tapahtuneesta oppimisesta sekä seuraavat tavoitteet oppimisen kehittymiselle

Työpaikkaohjaajan kannattaa antaa palautetta myös oppilaitokselle, jotta toimintaa ja opiskelijoiden työelämässä oppimista voidaan kehittää.

Opiskelijan työelämässä oppimisen jakson jälkeen on tärkeää arvioida työyhteisössä, miten jakso sujui, mitä voi ottaa opiksi ja miten työpaikalla voidaan kehittää opiskelijoiden ohjausta ja tukemista yhdessä oppilaitoksen kanssa. Koko työyhteisön avoin asenne ja kiinnostus opiskelijaa kohtaan luovat onnistuneen ilmapiirin oppimiselle.

Työpaikalle ja työpaikkaohjaajalle tulee palautekysely myös Opetushallitukselta. Kyselyihin vastaaminen vie noin viisi minuuttia. Kyselyihin vastaaminen on tärkeää yhteistyön kehittämisen kannalta. Vastaaminen vaikuttaa myös ammatillisen koulutuksen rahoitukseen.