Täsmätyökykyisten työllistymistä edistävä valmennusmalli

Valmennusmalli koostuu kolmesta vaiheesta; työelämään valmistautumisen vaiheesta, työelämäyhteistyön vaiheesta sekä työssä pysymisen tuki -vaiheesta. Valmennusmallissa työnkuvien muotoilu ja uudelleen organisointi sekä tuki työpaikalle niin työnhakijalle, työyhteisölle kuin työnantajalle ovat keskiössä.

Työtä riittää! -hankkeen täsmätyökykyisten työllistymistä edistävässä valmennusmallissa toimitaan yhteistyössä asiakkaan, työelämän sekä monialaisen verkoston kanssa. Valmennusmalli ei valmenna pelkästään asiakasta työelämään vaan vahvistaa asiakkaan työllistyvyyttä. Kuuntelemalla työelämän tarpeita ja antamalla työelämälle tukea työllistämiseen, vaikutamme samalla monimuotoisemman työelämän kehittymiseen.

Työelämään valmistautumisen vaihe

Työelämään valmentautumisen vaihe tarkoittaa vahvaa yhteistyötä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä monialaisten palveluiden kanssa. On tärkeää, että asiakkaan verkosto toimii yhteisen tavoitteen eteen.

Työelämään valmistautumiseen liittyy oppilaitoksen tuki valmistuvalle. Opinnoissa ja työelämässä oppimisen jaksojen yhteydessä vahvuuksia, työtaitoja sekä työelämätaitoja vahvistetaan. Itselle soveltuvan työ ja keinot, jotka tukevat työskentelyä hahmottuvat työelämän kokemusten kautta.

Oppilaitoksen henkilöstö vie työelämään tietoa täsmätyöstä, työllistämisen prosessista sekä tukee työvoimatarpeen ja opiskelijan osaamisen yhteensovittamista. Työllistyvyyttä edistetään myös kokoamalla asiakkaalle tukiverkostoa sekä laatimalla laadukas jatkosuunnitelma tiedon siirron välineeksi.

Työelämäyhteistyön vaihe

Työelämän työvoimatarpeita seurataan ja kuunnellaan tarkasti. Tarvittaessa iso ja vaativa työnkuva pilkotaan pienempiin työtehtäviin, joista kootaan yhteistyössä työnantajan ja työyhteisön kanssa uusi täsmätyönkuva. Työhönvalmentaja esittelee soveltuvia tekijöitä työnkuvaan ja samalla tuo esiin täsmätyökykyisen osaamista ja vahvuuksia sekä selkeyttää työllistämisen prosessia.

Työhönvalmentaja tukee prosessin etenemistä asiakkaan, työyhteisön sekä työnantajan tarpeiden mukaisesti. Tuki voi olla työhön perehtymiseen tai ohjaukseen liittyvää tukea, tai työnkuvan rakentumisen tukemista yhteistyössä työyhteisön kanssa. Työyhteisö hyötyy selkeästä tiedosta ja työnkuvan selkeytyksestä, jotta he ymmärtävät paremmin täsmätyön merkityksen kokonaisuuden kannalta. Työnantaja hyötyy palkkauksen tukiin liittyvästä tiedonjaosta, jos työhön perehtyminen ja työnkuvan mukauttaminen on käynnistetty esimerkiksi työkokeilun avulla.

Työssä pysymisen tuki

Tuen ei tule loppua työsuhteen alkamiseen. Täsmätyökykyinen voi tarvita tukea palkan ja muiden tukien yhteensovittamiseen sekä työelämän pelisääntöjen sisäistämiseen. Verkostolta on hyvä saada tukee työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, jotta tasapainoinen elämä lisää hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta. Työelämässä voi tulla muutostilanteita esimerkiksi työnkuvassa, jolloin työhönvalmennustuki voi olla hyödyksi. Työyhteisö voi myös hyötyä tuesta työnkuvan juurruttamisessa arkeen.