Opiskelijan tukeminen

Mistä syistä opiskelijalle annetaan erityistä tukea?

Opiskelijalla voi olla tuen tarpeita opiskelun aikana. Tuki voi olla ohjauksellista tukea sekä erityisiä opetus- ja ohjausjärjestelyjä. Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen ammatillisissa perustutkinnoissa, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa.

Tuen tarve huomataan pääsääntöisesti oppilaitoksessa, ja se on tiedossa ennen työelämässä oppimista. Jos tarve tulee esiin vasta työpaikalla, on työpaikkaohjaajan syytä ottaa asia puheeksi opiskelijan ja opettajan kanssa.

Tuen tarve ja tukitoimet kirjataan HOKSiin eli henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Syitä tuen antamiseen ovat esimerkiksi

 • oppimisvaikeudet
 • tarkkaavaisuuden vaikeudet
 • hahmottamisen vaikeudet
 • kielelliset vaikeudet
 • vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen haasteet
 • mielenterveyteen liittyvät pulmat
 • vaikeudet arkirutiineissa
 • fyysinen sairaus tai vamma
 • psyykkinen sairaus tai vamma.

Opiskelijalla, jolla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, voi tarvita yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista tukea myös työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Erilaiset oppijat

Oppimisvaikeudet ovat tavallisia. Ne eivät ole itse aiheutettuja, eivätkä ne tarkoita tyhmyyttä, laiskuutta tai saamattomuutta. Samalla henkilöllä voi olla useampi erilainen oppimisvaikeus.

Oppimisvaikeudet on sateenvarjokäsite, jolla voidaan viitata

 • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin
 • matematiikan vaikeuksiin
 • kielellisiin vaikeuksiin
 • hahmottamisen vaikeuksiin.

Vinkkejä ja keinoja ohjaukseen

Erityisen tuen tarpeet ja tukitoimet ovat hyvin yksilöllisiä. Oppilaitoksessa erityisen tuen asiantuntija suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa, miten opiskelijaa olisi parasta tukea opinnoissa yksilöllisesti myös työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.

Lähtökohtaisesti erityisen tuen tarpeet tulevat vain opettajan tietoon. Tiedot voidaan luovuttaa työpaikan edustajalle vain opiskelijan suostumuksella.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohdalla on tärkeää miettiä yhdessä realistiset tavoitteet ja suunnitelma sekä ohjaus- ja tukitoimet työelämässä oppimiselle. Työpaikan edustaja ja työpaikkaohjaaja osallistuu suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan tai muun oppilaitoksen edustajan kanssa.

Onnistuneen koulutus- tai oppisopimusjakson perustana on riittävä tuki. Opiskelija tarvitsee tukea opettajalta tai ohjaajalta perehdytysvaiheessa, työyhteisöön tutustuttamisessa ja työtehtävissä. Myös työelämän pelisääntöjä, kuten työaikojen noudattamista, on tärkeää kerrata.

Mahdolliset ristiriita- ja ongelmatilanteet kannattaa ottaa välittömästi esille ja selvittää rauhallisesti keskustelemalla opiskelijan kanssa. Yleensä asiat selviävät puhumalla. Työpaikan kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan, jos mikä tahansa asia jää mietityttämään.

Lisää käytännön vinkkejä ohjaamiseen löydät osiosta viisi: ”Erityinen tuki työelämässä”.

Video opiskelijan ohjaamisesta