Yksi Liven UFO-hankkeen tavoitteista on ollut tuottaa saavutettavaa VR-materiaalia vaativan erityisen tuen opetuksen tarpeisiin. Nyt kun vuosi lähestyy loppuaan ja työpaikan vuorovaikutustaitoja vahvistava Matin työpäivä myymälässä -VR-materiaali alkaa olla Liven kehittäjätiimin osalta valmis voi yrittää arvioida, miten tehtävässä onnistuttiin.  

Saavutettavuus tarkoittaa monenlaisia asioita, ja käyttäjien tarpeet voivat olla myös keskenään ristiriitaisia. Yhdelle lukeminen voi aiheuttaa vaikeuksia, jolloin on tärkeää saada kuunnella tekstit, kuuro henkilö taas tarvitsee nimenomaan tekstejä. Jonkun keskittymistä tai hahmottamista taas tekstit tai ylimääräiset äänet haittaavat, joten ne pitää tarvittaessa saada myös pois.  

Visuaalinen ilme ja navigoitavuus: selkeydestä hyötyvät kaikki 

Visuaalisuudessa pyrimme selkeyteen ja ennakoitavuuteen. Löytyvätkö asiat helposti? Miten navigointi onnistuu? Jos huomio kuluu vääriin asioihin, se on poissa itse asiaan keskittymisestä. Jos ei ole tarkoitus opetella navigointia, niin sen pitäisi sujua niin, että sitä tuskin huomaa. 

Pyysimme lausuntoa nepsy-valmentajilta, joiden havainnot tästä aiheesta olivat todella tärkeitä. Selkeys ja ennakoitavuus palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä ja motivoi käyttämään materiaalia. 

VR-maailmassa on myös omia erityisiä piirteitään, joita muissa digitaalisissa materiaaleissa ei ole. Esimerkiksi vaikutelma kolmiulotteisuudesta ja liikkeestä on voimakas, mikä saattaa joillakuilla aiheuttaa esimerkiksi huimausta tai pahoinvointia. Tämä otettiin huomioon kameratyöskentelyssä: kamera pysyy paikallaan, jotta näkymää on miellyttävä myöhemmin katsoa.  

Puhuttua ja kirjoitettua kieltä 

Myös äänimaailmassa on pyritty rauhallisuuteen ja ylimääräisen hälyn välttämiseen.  

Tehtävien tekstit voi kuunnella ääneen luettuna, sillä lukeminen voi eri syistä olla haasteellista monille. Äänityksessä tämä edellytti riittävän hyvää teknologiaa jo kuvausvaiheessa, jotta näyttelijöiden puheesta saisi selvän. Saavutettavuutta lisää myös nykyään jo lakisääteinenkin videoiden tekstitys. 

Kielellinen saavutettavuus antoi runsaasti pohdittavaa.  Kävimme yhdessä läpi monivalintatehtävien kysymyksiä ja vastauksia moneen kertaan, jotta tekstit olisivat varmasti ymmärrettäviä ja mahdollisimman selkeitä. Useissa kohdin pysähdymme miettimään sopivia ilmaisuja tai mahdollisia tapoja sanoittaa eri asioita. Materiaali on pilkottu pieniin osiin osittain juuri ymmärrettävyyden vuoksi.  

Toisaalta dialogien pitäisi kuulostaa luontevilta ja aidoilta, ja näyttelijöinä toimiville opiskelijoille ja henkilöstölle oli tärkeää saada ilmaista käsikirjoituksessa olleet asiat omaan suuhun sopivalla tavalla.  

Aina selkokielisyyden vaatimukset eivät täysin toteudu. Asiaan tulee parannus valmisteilla olevan oppaan myötä. Siitä dialogit voi lukea litteroituina juuri kuin ne vidoilla kuullaan, ja niiden rinnalla on luettavissa selkeä yleiskielinen versio.   

Suomea toisena kielenä opiskelevalle tällainen aito puhekielinen materiaali saattaa olla erittäin hyödyllinen, sillä suomen kielessä arjessa puhuttu kieli ja kirjoitettu yleiskieli eli “sanomalehtisuomi”, jota oppikirjoissa ja mediassa enimmäkseen käytetään, poikkeavat toisistaan huomattavasti. Tämä luo kielen oppijoille haasteita arjessa. Puhekielen piirteitä avaavat tehtävät toivottavasti osaltaan myös vastaavat tähän tarpeeseen.  

Mahdollisuus käyttää ja oppia uusia teknologioita 

Koska VR on suhteellisen uusi teknologia, ei teknologista saavutettavuutta voida sivuttaa. Tämä asia ei täysin ole hallussamme, sillä siihen liittyy esimerkiksi se, millaisia laitteita käyttäjillä eri oppilaitoksissa on. Onkin hyvä, että materiaalia voi katsella ja käyttää myös ilman VR-laseja, sillä kyseisiä laitteita ei ole saatavilla kaikissa tilanteissa tai kaikkialla.  

Teknologista käytettävyyttä on testattu ja varmistettu pitkin matkaa opiskelijoiden sekä opettajien ja ohjaajien kokemuksiin ja heiltä saatuun palautteeseen peilaten. Ohjelmiston ja laitteiden toimivuus ja sitä kautta käytön helppous koulun arjessa on paras tapa jalkauttaa mikä tahansa oppimateriaali, ja se on myös merkittävä osa saavutettavuutta.  

Teknologista saavutettavuutta parantaa opiskelijoille ja opettajille käyttöönotossa tarjottu tuki ja ohjaus, ja siksipä erilaisille käyttäjäryhmille on aktiivisesti tarjottu tilaisuuttaa tutustua 360 asteen kameraan, silmikkoihin ja VR-maailmassa toimimiseen. 

Myönteisiä ja turvallisia kokemuksia 

Viimeisenä voisi vielä mainita psyykkisen ja sosiaalisen saavutettavuuden. Pyrkiihän tehty materiaali jo lähtökohtaisesti vahvistamaan työpaikalla tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Pohdimme työryhmässä sitä, mitä haluamme näyttää ja mitä emme. Monia opiskelijoita työssäoppimispaikalle meno jännittää eikä varsinkaan nuorilla ole työkokemusta juuri lainkaan.  

Pidimme siksi tärkeänä, että materiaali antaa käyttäjälleen myönteisen ja turvallisen kokemuksen, vaikka tiedämmekin, että työelämän vuorovaikutustilanteet eivät aina ole yksinomaan positiivisia.  Halusimme luoda Matista samastuttavan hahmon, joka antaa mallin siitä, miten arkisia pulmatilanteita työpaikalla voi ratkoa vuorovaikutuksen keinoin. Myös näyttelijäkunnan moninaisuuteen eli diversiteettiin kiinnitettiin huomiota. 

Yleisesti ottaen materiaali myös pyrkii ohjaamaan myönteiseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen, mikä varmasti tekee myös VR:n ulkopuolisesta maailmasta mukavamman ja sitä kautta myös saavutettavamman paikan.    

 
Maria Förbom 

UFOn kehittäjäopettaja  

Ammattiopisto Live  

Kuvan lähde: Smalllike (Noun Project) CC