Kiipula työllisyyden kuntakokeilun tukena -hanke järjesti Tampereen seudun työllisyystoimijoille yhteistyöpajan 27.9.2023. Tilaisuus järjestettiin Tampereen kaupungin työllisyys -ja kasvupalveluiden Piazza-tilassa Pakkahuoneenaukiolla. Työpajan tavoitteena oli jakaa työllisyystoimijoiden hyviä käytäntöjä, osaamista sekä tietoa, jotta opiskelijat ja työnhakija-asiakkaat työllistyisivät paremmin. Aihe on tärkeä, koska täsmätyöhön kykenevä henkilö on osittain työkykyinen ja hän omaa myös motivaation työllistymiseen.  Pajaan osallistui noin 30 henkilöä eri organisaatioista. Mukana oli esimerkiksi oppilaitosten ja eri alueiden työllisyyspalvelujen edustusta.

Työpaja onnistui erinomaisesti – järjestelyt toimivat ja työskentelyssä oli mukava ja vuorovaikutteinen tunnelma. Osallistujat työskentelivät aktiivisesti annettujen tehtävien parissa. He pohtivat erilaisten tapausesimerkkien kautta sopivia ratkaisuja erilaisissa tilanteissa oleville asiakkaille. Ryhmäkeskustelu oli aktiivista ja keskustelujen kautta asiakkaille tunnistettiin erilaisia polkuja kohti opintoja ja työelämää. Ryhmät koostuivat eri alojen ammattilaisista ja tämä loikin keskusteluun asiantuntevan otteen. Jokainen mukana ollut oppi iltapäivän aikana varmasti jotain uutta.

Yhteistyöpajan havaintoja

Päivän keskustelu kiteytti, että sujuva yhteistyö koetaan merkityksellisimmäksi asiaksi. Kaikilla toimijoilla on nimittäin yhteinen tavoite – edistää asiakkaan nopea siirtymä työelämään. On tärkeää ennaltaehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja osaamisen vanhentumista. Myös työnantajien rekrytointitarpeisiin on vastattava samalla kun ylläpidetään asiakkaiden motivaatiota ja innostusta. Yhteistyö edistää tavoitteen toteutumista ja madaltaa kynnystä vuorovaikutukselle.

Yhteistyöpajassa nousi esille myös verkostojen tärkeys. Verkostoja tulisi käyttää aktiivisesti ja laajasti sekä hyödyntää niiden tuottama lisäarvo asiakkaan polun hahmottamisessa. Sidosryhmissä on osaamista, mahdollisuuksia ja voimaa. Pajassa luotiin verkostojen ja palvelujen avulla hienoja urapolkuja tapausesimerkkien asiakkaille. Kävi ilmi, että palvelujen ei tarvitse olla aina peräkkäisiä, vaan ne voivat olla myös limittäisiä tai päällekkäisiä.

Keskusteluun tuli mukaan myös tuen ja tukitoimien tärkeys opinnoissa. Tukitoimenpiteiden oikea-aikaisuus on tärkeä tunnistaa ja tulisikin pohtia, mitä palveluja asiakas voi hyödyntää ja jo ennen opintojen alkua. Samalla tavalla ennakoiva toiminta herätti keskustelua työ- ja toimintakyvyn arvioinnin saralla.

Tärkeänä tekijänä onnistuneessa asiakaspolussa nähtiin nivelvaiheet ja niiden vahvistaminen. Mitä enemmän työllisyystoimijalla on asiakkaasta tietoa ilmoittautumisvaiheessa, sitä enemmän asiakasta pystytään tukemaan tämän tarpeissa sekä tarvittavien tukielementtien kokoamisessa. Jos oppilaitos olisi jo esimerkiksi ilmoittautumisvaiheessa asiakkaan apuna ja tukisi hänen tilanteensa sanoittamista, toisi tämä arvokasta lisätietoa työllisyystoimijalle.

Suuri hyöty nähtiin myös mahdollisissa kolmikantatapaamisissa sekä oppilaitoksen ja opiskelijan yhdessä työstämässä jatkosuunnitelmassa. Sen lisäksi, että tiedonvaihto tehostuu yhteistyön kautta, on sillä myös vaikutusta osaamisen lisääntymiseen. Toimijat, jotka ovat mukana asiakkaan prosessissa, oppivat toisiltaan ja saavat lisätietoa eri asioista yhteistyön avulla. On tärkeä tietää ja tunnistaa kaikki yhteistyön mahdollisuudet ja näin tukea asiakkaan tilannetta ja työllistymispolkua.

Lopuksi voidaan todeta, että yhteistyö on ensiarvoisen tärkeässä asemassa juuri nyt sekä etenkin tulevaisuuden muutosmyllerryksessä. Yhteisen tahtotilan ja tavoitteen siivittämänä on hyvä jatkaa yhteistyötä. Yhteinen iltapäivä antoi tähän loistavat edellytykset.

Maarit Raivio