Tampereella toteutettiin kevään ja syksyn 2023 aikana kolme työnhaun intensiivistä pienryhmää, jotka tapasivat muutaman kerran lyhyen ajanjakson sisällä. Työskentelytapa sai nimekseen Työnhakuklubi. Klubeihin ohjattiin kuntakokeilun asiakkaita, jotka tarvitsivat tukea työnhaussa. Tässä tekstissä kerron klubien toteutuksesta sekä ajatuksia toteutuksen sujuvuudesta.

Miksi Työnhakuklubi?

Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa yhteistyötä Kiipulan ja työllisyyden kuntakokeilun välillä. Kiipula on tarjonnut osaamistaan erityisestä tuesta ja yhteisen suunnittelun myötä Tampereella syntyi idea lisäohjauksen tarjoamisesta sellaisille kuntakokeilun asiakkaille, joilla on erityisen tuen tarpeita. Ohjauskokonaisuuden pilotointiin saatiin mukaan toisena toimijana TE-palveluille mm. työnhaunohjauksen palveluita tuottava Spring House. Suunnitteluprosessi eteni hyvässä yhteistyössä Kuntakokeilun, Spring Housen sekä Kiipulan henkilöstön kesken.

Asiakkaat Työnhakuklubiin löytyivät OMA-valmentajien kautta, heidän tehtävänään oli ohjata asiakaskunnastaan ne klubiin, jotka tarvitsivat tehostettua tukea työnhakuunsa. Mitään tarkkaa kriteeristöä ei asiakkaiden valinnassa ollut, vaan OMA-valmentajat arvioivat itse asiakkaan tarpeen ja soveltuvuuden tällaiselle palvelulle. Ryhmän maksimikooksi päätettiin 10 asiakasta, jotta kaikille asiakkaille olisi mahdollista tarjota aidosti tukea ja ohjausta Työnhakuklubin tapaamiskerroilla. Tapaamiskertoja oli kunkin ryhmän kanssa viisi.

Käytännön toteutus

Tapaamiskerrat rakentuivat työnhaun teeman ympärille ja asiakkaiden kanssa tehtiin ansioluetteloita, harjoiteltiin työhakemusten kirjoittamista sekä pohdittiin miten toimia työhaastattelussa. Asiakkaiden kanssa harjoiteltiin myös työpaikkailmoitusten etsimistä. Työnhaun dokumenttien lisäksi kehitettiin työnhakuun liittyviä taitoja kuten oman osaamisen sanoittamista, työelämätaitoja, omien vahvuuksien tunnistamista sekä omista tuen tarpeista kertomista. Asiakkaiden oli mahdollista säännöllisten ryhmätapaamisten lisäksi varata itselleen yksilöaikaa Spring Housen työnhaunohjaajalta.

Ensimmäisen ryhmän osallistuminen oli täysin vapaaehtoista vailla korvauksia, mutta toisesta ryhmästä eteenpäin kokeiltiin kulukorvausta osallistumisesta. Käytänteeksi sovittiin, että jokainen asiakas on velvoitettu osallistumaan vähintään yhdelle tapaamiskerralle. Klubin katsottiin olevan työllistämistä tukeva palvelu, joten asiakkaat olivat oikeutettuja kulukorvaukseen niiltä kerroilta, kun osallistuivat.

Tavallisten ryhmätapaamisten lisäksi yhden ryhmän kanssa kokeiltiin vierailijan pitämää tapaamiskertaa, kun rekrytointifirman edustajia kävi esittäytymässä ryhmälle ja samalla oli mahdollista osallistua edustajan pitämään työhaastatteluun. Toisen ryhmän kanssa käytiin tutustumassa Tampereella järjestettyihin Täsmätyöntekijöiden rekrytointimessuihin. Vierailija tapaamisten yhteydessä oli toimiva konsepti, mutta ryhmän sitoutuminen rekrytointimessuihin vierailemiseen oli vaihtelevaa, mahdollisesti esimerkiksi siksi, että ajankohta poikkesi tavallisesta tapaamisajasta.

Työnhakuklubi konseptina

Järjestäjän näkökulmasta työnhakuklubin toteutus onnistui hyvin. Asiakkaat osallistuivat aktiivisesti tapaamiskerroille ja työskentely ryhmissä oli sujuvaa. Yhteistyö Spring Housen ja Kuntakokeilun henkilöstön kanssa oli mutkatonta.

Asiakkaiden palautteet ovat olleet pääosin myönteisiä. Muutama asiakas on työllistynyt Työnhakuklubien jälkeen, kun työnhakutaitoja on vahvistettu ja työnhakuun tarvittavat dokumentit päivitetty. Kiitettävää palautetta ovat saaneet juuri klubissa toteutetut konkreettiset apuvälineet työnhakuun. Ansioluettelon tekeminen ja päivittäminen on koettu ehdottomasti hyödylliseksi, samoin työhaastatteluun valmistautuminen.

Palautteen perusteella Työnhakuklubi on varmasti jatkamisen sekä jatkokehittämisen arvoinen konsepti. Työnhaku voi olla haastavaa ja on usein vahvaa itseohjautuvuutta vaativaa, joten säännöllinen tuki ja mahdollisuus saada myös vertaistukea muilta työnhakijoilta on varmasti jokaiselle työtä etsivälle helpottava tekijä työnhaun sujuvuudessa.

Amanda Arvela